Танхимын төлөвлөлт

Үзэсгэлэнгийн танхимын түрээсийн үнэ

 /1 өдрийн/

2 давхар

 “Урлахуй” танхим- 300,000

 Сургалт, лекц болон бусад үйл ажиллагаа – 1 цагийн 40,000

3 давхар

 Баруун танхим-250,000

 Хойд танхим-250,000

 Урд танхим-300,000

 Гол танхим-400,000