Танхимын төлөвлөлт

Үзэсгэлэнгийн танхимын түрээсийн үнэ

 /1 өдрийн/

2 давхар

 “Урлахуй” танхим- 400,000

 Сургалт, лекц болон бусад үйл ажиллагаа – 1 цагийн 40,000

3 давхар

 Баруун танхим-350,000

 Хойд танхим-500,000

 Урд танхим-350,000

 Гол танхим-450,000