ТОГТВОРТОЙ ХОТ СУУРИН БА ОЙ ХҮҮХДИЙН НИЙТЛЭЛ, ГЭРЭЛ ЗУРГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН