ХЭЙСЭЙГИЙН ҮЕИЙН ЯПОН ҮНДЭСТНИЙ СЭТГЭЛГЭЭГ ЗАЛГАМЖЛАГЧДЫН МОНГОЛ ДАХЬ ҮЗЭСГЭЛЭН НЭЭЛТ