МУБИС-ИЙН ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛИЙН ОЮУТНУУДЫН ҮЗЭСГЭЛЭН